про Харків | about Kharkіv

Multifaceted Kharkіv

Kharkiv is really special. In some places it is similar to Odessa, here to Kyiv, there a little to Lviv, around that corner to Vienna, around the next to Berlin, somewhere even pieces of Rome and Paris. But everything in general is unique Kharkiv. You just have to want to see it.
 
Among the TOP-4 of Ukrainian cities (Kyiv, Kharkiv, Odesa, Lviv), perhaps Kharkiv itself may seem the least attractive from the point of view of a tourist - both local and foreign. But this is a false impression. In many respects it is extramural. If you ask an average Ukrainian, it is more likely that out of all the "big four" he has never visited Kharkiv. Or maybe was in one day business trip.
 
There is such a false statement that Kharkiv is a gray industrial city and not very expressive. To think so is a big mistake. In fact, Kharkiv is very different. It is an incredibly interesting city with diverse architecture, amazing history and its own special atmosphere. For example, few people know that Podil and Lysa Gora exist not only in Kyiv, that Kharkiv's Moskalivka is no less colorful than Odesa's Moldavanka, that Kharkiv University is among the oldest in Ukraine.

Різноманітний Харків

Харків насправді особливий. Місцями він схожий на Одесу, ось тут на Київ, там трішечки на Львів, за тим рогом на Відень, за наступним на Берлін, десь навіть шматочки Риму та Парижу. Але все загалом – це неповторний Харків. Треба тільки бажати це побачити.

Серед «великої четвірки» українських міст (Київ, Харків, Одеса, Львів) мабуть саме Харків може здаватись найменш привабливим з погляду туриста – як місцевого, так і закордонного. Але це помилкове враження. Багато в чому воно заочне. Якщо спитати пересічного українця, то вірогідніше з усієї  «великої четвірки» саме  Харків він ніколи й не відвідував. Хіба був проїздом у справах, один день у відрядженні.

Існує таке хибне твердження, що Харків – місто сіре індустріальне та не дуже виразне. Вважати так – велика помилка. Насправді Харків дуже різний. Це неймовірно цікаве місто з різноманітною архітектурою, дивовижною історією та своєю особливою атмосферою. Наприклад, мало хто знає, що Поділ та Лиса Гора існують не тільки в Києві, що харківська Москалівка не менш колоритна, ніж одеська Молдаванка, що Харківський університет серед найстаріших в Україні.